top of page

ยกระดับสิ่งทอไทยด้วย Thailand Textiles Tag

ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย #ThailandTextilesTag สร้างโอกาสให้ตลาดสิ่งทอ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประเภทเดียวกัน เป็นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าคุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าชมกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงาน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนของไทย


Thailand Textiles Tag หรือ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คือ ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ ที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ที่มีคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Textiles Tag) เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สิ่งทอไทย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิผู้ผลิต เส้นด้าย ผ้าผื่น เสื้อผ้าสำเร็จรูปเคหะสิ่งทอและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน


หลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ 6 ข้อ ดัง


1. การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก 3 ครั้ง

ทดสอบตาม ISO 3759, ISO 5077, ISO 6330 สถาวะซักและทำให้แห้งตาม care label หรือซักที่อุณหภูมิ 40+/-5 c วิธี(5A) อบให้แห้ง Tumble Dry Low


2. ความคงทนของสีต่อการซัก

ทดสอบตาม ISO 105 C10(A) อุณหภูมิ 40 C หรืออุณหภูมิตาม care label


3. ความคงทนของสีต่อแสง

ทดสอบตาม ISO 105 B02


4. ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์

ทดสอบตาม ISO 14184 Part 1


5. Azo dytes

ทดสอบตาม BS EN 14362


6. อัตราส่วนผสมเส้นใย

ทดสอบตาม ISO 1833


สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page