WATER REPELLENT

Water resistance  

 

วัสดุหรือสินค้านั้นมีการถักทอหรือเคลือบสารเพื่อให้น้ำไม่ซึมผ่าน แต่จะเกาะเป็นหยด การกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง เช่น ฝนตก น้ำหก